ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางสาวพลอยปภัส เมธีพัฒนานันท์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวพลอยปภัส เมธีพัฒนานันท์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวจุฬา นาโสก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวชนิตา พูดเพราะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางหน๋อง สิงห์ศร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวภิชญาลักษณ์ นาโสก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุญย้อม นาโสก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบัวลีวรรณ เบ็ญมาศ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางประมวล นารีนุช
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนภาพร อาจวิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนภาภรณ์ ศรีทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพิมญาดา บับพาน
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดีเด่น เสียงหวาน
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางทองปาน คนเพียร
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางทองใบ ปางทอง
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสมพาล วงษ์ชา
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสุนา นารีนุช
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนิภาภรณ์ กลางประพันธ์
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางอนุสรณ์ โคสาสุ
ครูผู่ช่วยผู้ดูแลเด็ก