ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายทรงวิทย์ แก้วศรีนวม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายรฐพล โพธิราช
นายช่างโยธา ชำนาญงาน


นายสุรดิษ อุระ
เจ้าพนักงานการประปา ปฏิบัติงาน


นายเอกพล สมตน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายธวัชชัย รูปสวย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายชูเกียรติ นาโสก
ผู้ช่วยช่างประปา


นายสิทธิชัย คนเพียร
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ


นายณัฐกิตติ์ สุวรรณพันธ์
ผู้ช่วยช่างโยธา


นางสาวกนิษฐา ขันทะสาร
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน