ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางผาติรัตน์ สุพร
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
นักวิชาการคลัง


นางจินตนา ศรีทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


นางสาวประไพพิศ นาโสก
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ


นางลดาวัลย์ จำเริญบุญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ


นางประยุทธ ผึ่งผาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวสุภัทตรา นาโสก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางปิยะนุช รูปงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวอรุณฑิตา สิงห์ศร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ