ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
นางสาวปุณณิศา ทองดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเพ็ชรไพรินทร์ ระดาชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวเกษร ศิริวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


นางสาวอัญชนา รูปสวย
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


ว่าง
นิติกร


จ่าเอกบัญชา โคตรพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นายเชิดศักดิ์ ไชยโคตร
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


จ่าเอกรัชพล ถาวรชวลิตกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


จ่าสิบเอกธัญญาศาสตร์ พลโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นายวัชระ โพนทัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวปิยนุช นาโสก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศิริกาญจน์ นาโสก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายเฉลิมชัย นาโสก
พนักงานขับรถยนต์


นายภูมินันท์ นาโสก
พนักงานขับรถยนต์


นายพาดี สุวรรณพันธ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายนารี เสียงหวาน
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายชวลิต จำปา
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายอาร์ชาวิน นาโสก
คนงานทั่วไป


นายหิรันดร์ นาโสก
ภารโรง


นางกรุงทอง วงศ์คำจันทร์
แม่บ้าน


นางดารัก ไชยสีดา
แม่บ้าน


นายอาร์ชาวิน นาโสก
คนงานทั่วไป