ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสมพงษ์ คนยืน
ปลัดเทศบาลตำบลนาโสก


นางสาวปุณณิศา ทองดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางผาติรัตน์ สุพร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายทรงวิทย์ แก้วศรีนวม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวพลอยปภัส เมธีพัฒนานันท์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา