ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโสก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโสก


นายลวด มัดชะนา
ประธานสมาชิกสภาเทศบาล


นายสมาน บับภาร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาโสก


นายภัสรา กลางประพันธ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาโสก


นายวิฐี สุวรรณพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 1


นายสุพี นารีนุช
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 1


นายวรสิงฆ์ บับพาน
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 2


นายผดุง นาโสก
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 2


นายทรัพย์ นาโสก
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 2


นายทับทิม นาโสก
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 2


นายบ่อเทิง นาโสก
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก เขต 2


นายชื่น สมตน
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก


นายไตร บับพาน
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนาโสก