ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายพยุงศักดิ์ สุวรรณพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาโสก


นายประดิษฐ์ บับพาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโสก


นายสลาด สมตน
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโสก


นายพร เบญจมาตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายบุญจันทร์ สุวรรณพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี