อำนาจหน้าที่


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาโสก
 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาโสก  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
          1 เทศบาลตำบลนาโสกมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบลนาโสก ดังต่อไปนี้
                             1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
                             2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ำ
                             3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                             4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
                             5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
                             6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
                             7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
                             8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
                             9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
                   การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
          2 เทศบาลตำบลนาโสก อาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้                                                     
                             1) ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา
                             2) ใหมีโรงฆาสัตว
                             3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
                             4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
                             5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
                             6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
                             7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
                             8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ำ
                             9) เทศพาณิชย
          3. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีดังต่อไปนี้
                             1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                             2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
                             3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                             4) การสาธาณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
                             5) การสาธารณูปการ
                             6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
                             7) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน
                             8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                             9) การจัดการศึกษา
                             10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
                             11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                             12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                             13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                             14) การส่งเสริมกีฬา
                             15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                             16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                             17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                             18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ำเสีย
                             19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                             20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                             21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                             22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
                             23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอื่น ๆ
                             24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                             25) การผังเมือง
                             26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
                             27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                             28) การควบคุมอาคาร
                             29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                             30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                             31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
 
 
วันที่ : 18 มิถุนายน 60   View : 385