ทำเนียบปลัดเทศบาล


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ทำเนียบปลัดเทศบาล

ทำเนียบปลัดเทศบาล
 
รายนามปลัดเทศบาลตำบลนาโสก
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 จ่าเอกรุ่งนิรันดร์  สิงห์ทอง ปลัด อบต.นาโสก พ.ศ.2540 - พ.ศ.2542
2 นายสวาสดิ์   แถลงศรี ปลัด อบต.นาโสก พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544
3 นายศักดิ์ดา  วังคะฮาต ปลัด อบต.นาโสก พ.ศ.2544 - พ.ศ.2546
4 นางสาวทศพร  ทองกาล ปลัด อบต.นาโสก พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548
5 สิบตำรวจตรียุทธนา  อาจวิชัย ปลัด อบต. นาโสก พ.ศ.2548 – 26 ต.ค.2552
6 สิบตำรวจตรียุทธนา  อาจวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาโสก 27 ต.ค.2552 – 1 ธ.ค.2557
7 นายสมพงษ์  โสรกนิษฐ์ ปลัดเทศบาลตำบลนาโสก 2 ธ.ค.2557 – ปัจจุบัน
วันที่ : 18 มิถุนายน 60   View : 530