ทำเนียบประธานสภาตำบลนาโสก


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ทำเนียบประธานสภาตำบลนาโสก

ทำเนียบประธานสภาตำบลนาโสก
 
รายนามประธานสภาเทศบาลตำบลนาโสก
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสงุ่น    รูปสวย ประธานสภา อบต.นาโสก พ.ศ.2540 - พ.ศ.2544
2 นายบันทัง  นาโสก ประธานสภา อบต.นาโสก พ.ศ.2544 - พ.ศ.2548
3 นายหาญชนะ  มูลพันธ์ ประธานสภา อบต.นาโสก พ.ศ.2548 - พ.ศ.2552
4 นายสมหมาย  อุบลสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลนาโสก พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555
5 นายสมพงษ์  สิงห์ศร ประธานสภาเทศบาลตำบลนาโสก พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557
6 นายชื่น  สมตน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาโสก 8 เม.ย.2557 – ปัจจุบัน
วันที่ : 18 มิถุนายน 60   View : 456