ทำเนียบผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
 
รายนามผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโสก
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายชาย       นาโสก ประธานกรรมการบริหาร อบต.นาโสก พ.ศ.2540 - พ.ศ.2541
2 นายกาวอน   นาโสก ประธานกรรมการบริหาร อบต.นาโสก พ.ศ.2541 - พ.ศ.2542
3 นายวิมล      เสียงหวาน ประธานกรรมการบริหาร อบต.นาโสก พ.ศ.2542 - พ.ศ.2543
4 นายสมหมาย  อุบลสาร ประธานกรรมการบริหาร อบต.นาโสก พ.ศ.2543 - พ.ศ.2544
5 นายสาโรจน์  พึ่งทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร อบต.นาโสก พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545
6 นายยงยุทธ   กลางประพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสก พ.ศ.2545 - พ.ศ.2546
7 นายพยุงศักดิ์  สุวรรณพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสก พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548
8 นายพยุงศักดิ์  สุวรรณพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสก พ.ศ.2548 - พ.ศ.2552
9 ร้อยตำรวจตรีธีรศักดิ์  นาโสก นายกเทศมนตรีตำบลนาโสก 10 ก.พ.53 - 22 ม.ค.57
10 นายพยุงศักดิ์  สุวรรณพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาโสก 26  มี.ค. 57 - ปัจจุบัน
วันที่ : 18 มิถุนายน 60   View : 616