วิสัยทัศน์ พันธกิจและคำขวัญ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์ พันธกิจและคำขวัญ

****วิสัยทัศน์****
“นาโสกเมืองน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงประชาชน”
 
 
****พันธกิจ****
๑. พัฒนาคนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม
๒. ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และความเป็นธรรม
๓. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มั่นคงและยั่งยืน
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
****คำขวัญ*****
แหล่งวัฒนธรรมผู้ไทย                    พระใหญ่ถ้ำผามอง
แซ่ซ้องภูถ้ำช้างเอราวัญ                  สร้างสรรค์ป่าสวนยางพารา
นาข้างทุ่งรวงทอง                         เป็นพี่น้องมีน้ำใจใฝ่ธรรมะ
วันที่ : 18 มิถุนายน 60   View : 404