ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  6  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1)  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          1.1)  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
          1.2)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน
          1.3)  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
    2)  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
          2.1)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี
          2.2)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          2.3)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส
          2.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย  เป็นต้น
          2.5)  การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
          2.7)  การให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่
          2.8)  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน
          2.9)  การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็กอายุ  ระหว่าง  0 - 6 ปี
          2.10) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเขตเทศบาล
          2.11) การให้ความรู้และคำแนะนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์แม่และเด็ก
          2.12) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
          2.13) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่
          2.14  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน
          2.15  การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน                            
3)  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปการ 
          3.1)  ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา
          3.2)  การดูแล  บำรุง  รักษาถนนในเขตเทศบาล
          3.3)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา
          3.4)  การให้บริการน้ำดื่ม  น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
          3.5)  การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่
          3.6) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก
          3.7) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง
          3.8) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก
          3.9) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน
          3.10) ความส่องสว่างบริเวณสะพาน
          3.11) การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า
4)  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร
          4.1)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน
          4.2)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  พัฒนาและได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่
          4.3)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
          4.4)  ส่งเสริมการด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน
          4.5)  ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน
5)  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
          5.1)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำกลับมาใช้ประโยชน์
          5.2)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
          5.3)  การให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          5.4)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          5.5)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ
 6)  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          6.1)  ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์
          6.2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
          6.3)  พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
          6.4) ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ 
          6.5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
 
           
 
 
วันที่ : 1 มกราคม 59   View : 435