ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาโสก
 

1. ด้านกายภาพ
          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
ตำบลนาโสกเป็นหนึ่งใน 12 ตำบลของอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ทั้งหมด 162
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 101,250 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
          อาณาเขตทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลบ้านซ่ง  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี ตำบลบ้านโคก ตำบลโพนทราย  อำเภอเมือง   จังหวัดมุกดาหาร
          ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลหนองสูง  ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง  ตำบลนากอก ตำบลหนองแวง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลโพนทราย และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร
          ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
 
          1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาโสกเป็นพื้นที่ป่าและมีภูเขา ประมาณร้อยละ 65  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะในการปลูกพืช พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณร้อยละ 44  ส่วนใหญ่อยู่ตามไหล่เขาและที่ราบลุ่มหุบเขา สำหรับพื้นที่ทำนาจะกระจัดกระจายตามที่ราบลุ่มหุบเขา
 
          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศตำบลนาโสก แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังเช่นพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดมุกดาหาร คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26.4  องศาเซลเซียส โดยในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 41.9 องศาเซลเซียส ในขณะที่เดือนธันวาคม ถึงมกราคมจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดมีอุณหภูมิลดต่ำสุดถึงประมาณ 5.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์สูงสุด 100 ต่ำสุด 20
 
          1.4   ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕%  ดินลูกรังประมาณ ๑0 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑5 % 
          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
          ตำบลนาโสกมีแหล่งน้ำหลายแห่ง แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากนักเพราะยังไม่มีระบบชลประทาน แต่มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยโพนทอง อ่างเก็บน้ำห้วยกะหลอง อ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว ฝายน้ำล้นห้วยโพนทอง สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำห้วยบังอี่ และห้วยทรายถือเป็นลำห้วยขนาดใหญ่ไหลผ่านอ่างเก็บ น้ำห้วยถ้ำไพร บ้านโคกป่งเปือย บ้านนาโด่ บ้านหนองน้ำเต้า แต่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้เพราะมีตลิ่งชันมาก ฤดูแล้งน้ำจะแห้ง
          1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
          -ลำห้วย ลำน้ำ   ประมาณ  ๒๕  สาย
          -บึงหนอง         ประมาณ  ๓๐      แห่ง
          2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          -  ฝาย                              ๑๗                แห่ง
           -  บ่อน้ำตื้น                         ๖๕                แห่ง
           -  บ่อน้ำโยก/บ่อบาดาล            ๓๔                แห่ง
          -  อื่นๆ (ถังน้ำ,บ่อน้ำตื้น)           ๓๔๙              แห่ง
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
          ในพื้นที่ตำบลนาโสกมีไม้หลากหลายเช่น ไม้แดง ไม้พยุง ไม้ประดู่ ฯ และมีเขตป่าสงวนแห่งชาติภูผากูด อาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
          2.1 เขตการปกครอง
                   ตำบลนาโสก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  16  หมู่บ้าน  คือ
                   หมู่ที่  1  บ้านนาโสก
                   หมู่ที่  2  บ้านหนองน้ำเต้า
                   หมู่ที่   3   บ้านนาโสก
                   หมู่ที่   4  บ้านเหล่าป่าเป้ด
                   หมู่ที่  5  บ้านนาบอน
                   หมู่ที่  6  บ้านนาโด่ 
                   หมู่ที่  7  บ้านโคกป่งเปือย
                   หมู่ที่  8  บ้านแก้ง
                   หมู่ที่  9  บ้านนาหัวภู
                   หมู่ที่  10  บ้านโคกป่งเปือย
                   หมู่ที่  11  บ้านเหล่าป่าเป้ด
                   หมู่ที่  12  บ้านนาโด่น้อย
                   หมู่ที่  13  บ้านโนนบุปผา
                   หมู่ที่  14  บ้านบูรพาประชาสุข
                   หมู่ที่  15  บ้านวัฒนานคร
                   หมู่ที่  16  บ้านเหล่าป่าเป้ดใหม่
          2.2 การเลือกตั้ง
          การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโสก แบ่งออกเป็น 2 เขต ๆ ละ 6 คน
                   -          เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย
                   1.       บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ที่ 4,11,16
                   2.       บ้านนาบอน  หมู่ที่ 5
                   3.       บ้านแก้ง  หมู่ที่ 8    
                   4.       บ้านโคกป่งเปือย หมู่ที่ 7,10
                   5.       บ้านวัฒนานคร  หมู่ที่ 15
                   -          เขตการเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย
                   1.      บ้านนาโสก หมู่ที่ 1,3
                   2.      บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 2
                   3.      บ้านนาโด่ หมู่ที่ 6,12
                   4.      บ้านนาหัวภู  หมู่ที่ 9
                   5.      บ้านโนนบุปผา หมู่ที่ 13
                   6.      บ้านบูรพาประชาสุข หมู่ที่ 14

3. ประชากร
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ณ เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559)
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
รวม
บ้านนาโสก 290 276 566 166
บ้านหนองน้ำเต้า 494 475 969 282
บ้านนาโสก 218 210 428 114
บ้านเหล่าป่าเป้ด 472 458 930 274
บ้านนาบอน 419 396 815 220
บ้านนาโด่ 234 251 485 136
บ้านโคกป่งเปือย 413 425 838 273
บ้านแก้ง 421 430 851 221
บ้านนาหัวภู 217 205 422 128
๑0 บ้านโคกป่งเปือย 137 132 269 87
๑๑ บ้านเหล่าป่าเป้ด 265 258 523 160
๑๒ บ้านาโด่น้อย 350 346 696 186
๑๓ บ้านโนนบุปผา 400 429 829 228
๑๔ บ้านบูรพาประชาสุข 341 330 671 194
๑5 บ้านวัฒนานคร 219 203 422 120
๑๖ บ้านเหล่าป่าเป้ดใหม่ 237 254 491 132
รวม 5,127 5,078 10,205 2,921
 

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
เทศบาลตำบลนาโสก  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร
  ชาย หญิง หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 1,165 1,140 อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากรวัยทำงาน 3,412 3,352 อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 550 586 อายุมากกว่า 60 ปี
รวม 5,127 5,078 ทั้งสิ้น 10,205 คน

 
4. สภาพทางสังคม
          4.1 การศึกษา
                   การศึกษาในตำบลนาโสก มีโรงเรียนประถมศึกษา รวม 7 แห่ง  คือ
          4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา  รวม 7  แห่ง  คือ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน  2559)
                   1.       โรงเรียนชุมชนนาโสก              หมู่ที่ 1           จำนวนนักเรียน  228  คน
                   2.       โรงเรียนบ้านนาหัวภู               หมู่ที่ 9           จำนวนนักเรียน    47  คน
                   3.       โรงเรียนบ้านนาโด่                  หมู่ที่ 6           จำนวนนักเรียน  111  คน
                   4.       โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า          หมู่ที่ 2           จำนวนนักเรียน    82  คน
                   5.       โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด          หมู่ที่ 11          จำนวนนักเรียน  163  คน
                   6.       โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์  หมู่ที่ 5  จำนวนนักเรียน  154  คน
                   7.       โรงเรียนโคกป่งเปือย               หมู่ที่  15         จำนวนนักเรียน  163  คน
          4.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน  2  แห่ง  คือ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน  2559)
                          1.  โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร           หมู่ที่  11         จำนวนนักเรียน  210  คน
                         2.  โรงเรียนโคกป่งเปือย(ขยายโอกาส) หมู่ที่  15        จำนวนนักเรียน    32  คน
          4.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม 7 แห่ง คือ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน  2559)
                   1.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโสก     หมู่ที่ 13          จำนวนนักเรียน  77  คน
                   2.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีแก้ว   หมู่ที่  1          จำนวนนักเรียน  32  คน
                   3.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโด่       หมู่ที่  12         จำนวนนักเรียน  35  คน
                   4.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุปผาลี      หมู่ที่  2          จำนวนนักเรียน  25  คน
                   5.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง        หมู่ที่  8          จำนวนนักเรียน  18  คน
                   6.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกป่งเปือย  หมู่ที่  7        จำนวนนักเรียน  47  คน
                   7.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังวรณ์       หมู่ที่ 5           จำนวนนักเรียน  17  คน
          4.2 สาธารณสุข
          จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก
                   หน่วยงานด้านสาธารณสุข
                    4.2.1  สถานีอนามัย จำนวน  1  แห่ง คือ
                             สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีบ้านนาโสก
                    4.2.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  2  แห่ง คือ
                             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโด่  หมู่ที่  12       
                        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกป่งเปือย หมู่ที่  7
                   4.2.3  ศูนย์สาธารณสุข (ศส.มช) หมู่บ้านละ 1 แห่ง รวม 16 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุข
              จำนวน 215 คน
          4.3 อาชญากรรม
          เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้            
          4.4 ยาเสพติด
          ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองมุกดาหารได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติด และมีผู้ค้ายาเสพติด การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
          ตามที่เทศบาลตำบลนาโสก ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลนาโสกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  152  คน  ดื่มสุรา 74  คน
          4.5 การสังคมสงเคราะห์            
                   4.5.1  ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
                         จากการสำรวจข้อมูลของ  เทศบาลตำบลนาโสก ปี 2559 ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว 1,189 คน
                   4.5.2  ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
                        จากการสำรวจข้อมูลของ  เทศบาลตำบลนาโสก ปี 2559  ข้อมูลผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว 395 คน               
                   4.5.3 ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
                        จากการสำรวจข้อมูลของ เทศบาลตำบลนาโสก ปี 2559  ข้อมูลผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว  12 คน


ข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 1490