เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 2

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
ยกเลิกการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   10 ม.ค. 63 8
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด   9 ก.ย. 62 21
ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562   27 ส.ค. 62 41
การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2562   26 ส.ค. 62 25
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   5 ก.ค. 62 32
รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2561   28 มิ.ย. 62 37
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   28 มิ.ย. 62 40
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   28 มิ.ย. 62 33
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   28 มิ.ย. 62 34
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 มิ.ย. 62 39
มาตรการป้องกันการรับสินบน   28 มิ.ย. 62 34
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   28 มิ.ย. 62 39
การเปิดโอกาสให้เกิดการมี่ส่วนร่วม   30 พ.ค. 62 50
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เทศบาลตำบลนาโสกตอบแบบสอบถามในการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ2562ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง31พ.ค.2562   23 พ.ค. 62 42
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล   6 ก.ย. 61 115
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ   29 ส.ค. 61 109
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   10 ส.ค. 61 100
ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   18 ก.ค. 61 126
ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   18 ก.ค. 61 110
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำนาโสก   22 พ.ค. 61 126
ประกาศรับสมัครสอบ   5 ก.พ. 61 147
ประกาศ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนาโสก   20 พ.ย. 60 147
คู่มือการพัฒนาประโยชน์ทับซ้อน   20 พ.ย. 60 178
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   20 พ.ย. 60 207
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง   12 ต.ค. 60 163
ประกาศเทศบาลตำบลนาโสก เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   12 ต.ค. 60 169
ประกาศเทศบาลตำบลนาโสกเรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อ   12 ต.ค. 60 149
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560   18 มิ.ย. 60 283